Informace o způsobu podání a náležitostech žádosti o jednotné enviromentální stanovisko (JES)

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

PODÁNÍ

Žádost o JES je možno podat:

 • osobně
  prostřednictvím podatelny městského úřadu
 • poštou
  na adresu: Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
 • datovou zprávou
  ID datové schránky 47jbpbt
 • e-mailem
  na adresu: radnice@vysoke-myto.cz,
  NUTNO podepsat uznávaným elektronickým podpisem, případně do 5 dnů doplnit jednou z výše uvedených forem,
  maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je 20 MB,
  Podání musí být obsaženo v těle e-mailové zprávy nebo v souboru v její příloze. E-mailové zprávy, obsahující pouze odkaz (link) na stažení souboru s podáním, nebudou z důvodu bezpečnosti přijaty.

NÁLEŽITOSTI

Žádost o JES musí obsahovat obecné náležitosti stanovené správním řádem a zároveň všechny náležitosti stanovené jinými právními předpisy pro vydání jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává JES.

Je-li podle více právních předpisů vyžadován shodný údaj, postačí, uvede-li jej žadatel v žádosti pouze jednou

OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

 1. Identifikace žadatele:
  • fyzická osoba uvede: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, ID datové schránky (pokud ji má), popřípadě jinou adresu pro doručování
  • fyzická osoba oprávněná k podnikání (týká-li se podání její podnikatelské činnosti) uvede: jméno, příjmení, datum narození, IČO bylo-li přiděleno, místo podnikání, ID datové schránky, adresu pro doručování
  • právnická osoba uvede: název nebo obchodní firmu, IČO bylo-li přiděleno, adresu sídla, ID datové schránky
 2. Identifikace zástupce včetně oprávnění žadatele zastupovat
 3. Identifikace záměru – název a stručný popis
 4. Údaje o pozemcích, na nichž se záměr nachází:
  • parcelní číslo, katastrální území, druh pozemku
  • tabulka (viz. základní údaje o záměru v žádosti o JES)
 5. Označení dokumentace zejména označení zpracovatele, investora, data zpracování a označení změny nebo revize
 6. Identifikace následného řízení povolení záměru
  • podle stavebního zákona
 7. Výčet jednotlivých správních úkonů, místo nichž má být vydáno JES

SPECIFICKÉ NÁLEŽITOSTI

dle jiných právních předpisů pro vydání jednotlivých správních úkonůnamísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko: