3.10.2013 - Žádost o podrobnější průzkum dopravy na území VM, dopravní studie okružní křiž., ad.

Žádost:

Dovoluji si Vás zdvořile požádat o poskytnutí následujících informací a dokumentů:

1. podrobnější průzkum dopravy na celém území Vysokého Mýta (např. dopravní model, sčítání dopravy a podobně, a to včetně dopravy pěší a cyklistické), pokud byl zpracován, případně informace o tom, zda zpracován bude a v jakém termínu.

2. dopravní studie okružní křižovatky ulic Husova (I/35) – Dráby – Českých Bratří (tzv. „spirálová křižovatka“)

3. studie, popřípadě aktuální fáze projektu „Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě“ a informace o aktuálním stavu projektu/realizace.

4. informace o aktuálním stavu projektu „Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova“ a o tom, zda bude projektu rozšířen na celé potřebné území, tedy na plochu vymezenou ulicemi Žižkova, Jiráskova, Prokopa Velikého a Plk. B. Kohouta.


Způsob podání žádosti: e-mailem

 

 

Odpověď:

Ad 1) Podrobnější průzkum dopravy na celém území Vysokého Mýta (např. dopravní model, sčítání dopravy a podobně) nebylo dosud radou města příslušnému odboru zadáno. V roce 2011 byl městem Vysokým Mýtem ve spolupráci s VOSŠ proveden průzkum klidové dopravy v historickém centru Vysokého Mýta, jehož výstupy Vám na přiloženém CD zasílám. Zároveň Vás odkazuji na webovou stránku ŘSD http://scitani2010.rsd.cz/pages/informations/default.aspx, na které najdete podrobné informace o výsledku celostátního sčítání dopravy v roce 2010. Na této adrese také naleznete informace o intenzitách automobilové dopravy na dálniční a silniční síti ČR v roce 2010.

 

Ad 2) V souladu s § 11 odst. 2 písm. a) výše zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů je poskytnutí studie okružní křižovatky ulic Husova (i/35) – Dráby – Českých Bratří (tzv. „spirálová křižovatka“) třetí osobě vázáno na souhlas jejího pořizovatele. Dne 7. 10. 2013 jsem písemně vyzval společnost Kalahari, a. s., aby jako pořizovatel dokumentace udělila souhlas s jejím poskytnutím. Dovoluji si Vás informovat, že Kalahari, a. s. dne 8. 10. 2013 písemně sdělila, že neudělila souhlas s poskytnutí výše uvedené studie.

Podle nám poskytnutých informací zadalo ŘSD, a. s. zpracovat dokumentaci křižovatky ulic Husova (i/35) – Dráby – Českých Bratří. Tato dokumentace je ve stádiu rozpracování. V této věci se obracejte přímo na jejího zadavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Adresa: Čerčanská 12

140 00 PRAHA
E-mail: posta@rsd.cz
Telefon: 241 084 111
Datová schránka: zjq4rhz

 

Ad 3) Město Vysoké Mýto má zpracovanou projektovou dokumentaci k územnímu řízení na stavbu Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě. Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování vydal 12. 10. 2012 na tuto stavbu územní rozhodnutí. V současné době je zpracovaná projektová dokumentace ve stupni pro stavební řízení. V příloze přikládám CD s projektovou dokumentací k územnímu řízení na stavbu Rekonstrukce nám. Vaňorného ve Vysokém Mýtě a s projektovou dokumentací ke stavebnímu řízení.

 

Ad 4) Dne 26. 4. 2013 vzalo město Vysoké Mýto zpět žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu Vysoké Mýto – revitalizace vojenského areálu v ulici Žižkova podle dokumentace BKN, a. s.  zpracované 10/2012 pod zak. č. 4134/11D1.  V současné době je zpracovávána nová projektová dokumentace podle zadání rady města č. 582/13 a 583/13 ze dne 6. 5. 2013, které řeší území ohraničené ulicemi Žižkova a Prokopa Velikého a ve druhém směru objekty Domov pro seniory a Hobby nábytek.

 

Přílohy

Projektová dokumentace k projektovému řízení:

Desky14.57 MB

Seznam příloh82.96 KB

A. Průvodní zpráva313.2 KB

B.1. Přehledná situace2.48 MB

B.2. Koordinační situace1.11 MB

D. Přehled dotčených pozemků407.5 KB

E. Zásady organizace výstavby276.33 KB

G. Požárně bezpečnostní řešení646.55 KB

 

– doklady 

Vyjádření k projektové dokumentaci29.29 MB

Vyjádření o existenci sítí23.78 MB

 

– komunikace a chodníky

Seznam příloh92.81 KB

C.1.2. Situace3.66 MB

C.1.3. Podélný profil225.97 KB 

C.1.4. Vzorový řez1.5 MB

C.1.5. Příčné řezy – 1.část647.94 KB

C.1.6. Příčné řezy – 2.část1 MB

C.1.7. Situace výškového řešení1.5 MB

C.1.8. Situace dopravního značení472.22 KB

C.1.9. Vytyčovací situace1.24 MB

C.1. Technická zpráva3.3 MB

 

– veřejné osvětlení

Rekonstrukce nám. Vaňorného Vysoké Mýto116.41 KB

Desky184.53 KB

Technická zpráva96.69 KB

Situace1.36 MB

Schéma zapojení430.19 KB

Rozvaděč338.67 KB

Uložení kabelu249.63 KB

Výkaz výměr63.54 KB

Výkaz výměr111.5 KB

Příloha 1 – základ stožáru92.24 KB

Příloha 2 – základ stožáru97.31 KB

Příloha 3 – legenda svítidel266.11 KB

 

Dokumentace pro územní řízení:

Seznam příloh84.65 KB

AB Úvodní údaje – Průvodní zpráva260.41 KB

C. Souhrnná technická zpráva264.44 KB

D.1. Přehledná situace2.49 MB

D.2. Celková situace3.3 MB

D.3. Koordinační situace1.25 MB

D.4. Vzorový příčný řez2.04 MB

E. Zaborový elaborát575.9 KB

 

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 11. 10. 2013
Způsob poskytnutí informace: poštou

Soubory ke stažení